Testversion, ej online, fejkat data!

Hjälpsida


Innehåll
(Klicka i innehållsförteckningen för att hoppa inom hjälpsidan.)
Myndighetsinformationen
  SV
  FK
  CSN
Användargränssnitt
  Allmänt om bilderna
  Startbild
  Inloggningsbild
  Frågebild
  Visningsbild
  Om utskrift
Specifikation
Driftsinstruktion

Multifråga

Multifråga är en webbapplikation som gör det lätt för socialhandläggare att vid handläggningen hämta myndighetsinformation som berör en biståndssökande (eller ett helt hushåll).

 1. I den nya versionen av Multifråga 2.0 ingår information från Skatteverket. Den nya informationen från Skatteverket innehåller namnuppgifter samt information om taxerad inkomst av kapital, och utbetalningar från skattekontot.
 2. Från Försäkringskassan finns utökad information om etableringsersättning och intjänandeuppgifter när det gäller pension. När det gäller personuppgifter finns nu också adressuppgifter. Status på ärenden visas också tydligare i denna version.
 3. En viktig nyhet i användargränssnittet är också att om man trycker på Svar längst upp i vänstermenyn eller på en knapp med personnummer så markeras de svar som finns för personen med fet stil, vilket underlättar visningen av svaren.

Myndighetsinformationen

Skatteverket (SV)

Beskrivningen av svaren från Skatteverket och alla informationsfälten finns i följande dokument, (öppnas i nytt fönster):
Beskrivning av informationen från Skatteverket

Om man skulle få tekniska problem med svaren från Skatteverket, eller med informationsinnehållet i svaren kontakta den person som ansvarar för Multifråga på kommunen.

Försäkringskassan (FK)

Försäkringskassans egen beskrivning av alla informationsfälten finns i följande dokument (öppnas i nytt fönster):
Beskrivning av informationen från Försäkringskassan

Om man skulle få tekniska problem med FK-svaren, kontakta först lämplig kontaktperson på kommunen men det kan också vara värt att kolla driftssstatus hos FK:s system-system tjänst "Lefi 2.0" som vi är beroende av, på www.forsakringskassan.se.
Denna info ligger idag (sep 2013) under fliken Om försäkringskassan, sedan väljer man LEFI Online till vänster. Därefter välj Driftinformation - Nyheter. System-till-system tjänsten som Multifråga är beroende av heter alltså "LEFI 2.0" använd detta namn i kommunikation med Försäkringskassan. När det gäller problem med informationsinnehållet i svaren fråga först FK's Kundcenter för partner Tel 0771 179000 kan de inte ge besked kontakta den som är ansvarig för Multifråga på kommunen

CSN

CSN:s egna beskrivningar av förmånerna och alla informationsfälten finns i följande dokument (öppnas i nya fönster):
Beskrivning av Studiemedelsinformationen
Beskrivning av Studiehjälpsinformationen
Processbeskrivning Studiehjälp
Processbeskrivning Studiemedel
Processbeskrivning Hemutrustningslån '

När det gäller tekniska problem eller problem med informationen kontakta den som är avsvarig för Multifråga på kommunen

Användargränssnitt

Bilderna i webbapplikationen är förhoppningsvis självförklarande men nedan ges ändå viss beskrivning av dem.

Allmänt om bilderna

För att göra bilderna så lättförståeliga som möjligt så finns det vanligen s.k. tips för fälten. Det innebär att om man "vilar" muspekaren över ett fält så visas en kort förklaringstext en stund.

För att navigera inom applikationen används länkar och knappar precis som man är van vid i andra webbapplikationer.
Överst syns normalt en processbild så att man ska kunna orientera sig om i vilket steg man är. Vid olika situationer är processbilden klickbar så att man t.ex. enkelt kan gå tillbaka till ett tidigare steg. Ett vanligt fall förväntas vara att man visat information om ett hushåll och sedan vill ställa en ny fråga - då klickar man direkt i processbilden.
Back/fram-knapparna i själva webbläsaren ska INTE användas inom Multifråga eftersom de bryter upp det designade bildflödet.

Fönsterbredden är inte "hårt" inställt för webbsidorna varför det kan tänkas att om användaren har minskat fönsterbredden så skapar webbläsaren en liten rullist i något av delfönstren. T.ex. kan det innebära att knapparna för att välja person i svarsfönstret inte syns utan att rulla ner där.

När man är inloggad finns det en rutin som av säkerhetsskäl loggar ut användaren automatiskt efter en tids inaktivitet. Kommunens IT-ansvariga kan ha ställt in denna inaktivitetstid generellt i miljön så att man efter ganska kort tid blir utloggad.
Det vanligaste är dock att Multifrågas egen automatutloggning är i bruk. Användaren får då först en varning, en liten text till höger i processbilden överst, om att man exempelvis efter ytterligare max en kvarts inaktivitet blir utloggad.
För att behålla sin inloggning kan användaren klicka på exempelvis Fyll i förra frågan på frågebilden eller på Visa ej meny på visningsbilden.

Startbild

Startbilden ger en presentation av vilken plats Multifråga har i hela handläggningen av socialärenden.
Via en knapp går man vidare till inloggningsbilden.

Inloggningsbild

Uppgifterna som hanteras av Multifråga är sekretessbelagda eftersom det rör sig om socialhandläggning. Det är därmed viktigt att inte användarnamn/lösenord kommer på avvägar eller är lättgissade. Normalt baseras inloggningsuppgifterna på kommunens vanliga klientinloggningsuppgifter (men med en särskild rättighetsinställning). Kommunens applikationsansvariga/IT-administratörer vet mer om respektive rutiner för detta.
När man angett godkänd kombination av användarnamn/lösenord kommer man vidare till frågebilden.

Frågebild

Frågebilden är huvuddialogen för att mata in sökbegrepp så att myndigheternas system kan hitta relevant information.

Exakt hur begreppen ärende-id och hushålls-id används varierar mellan kommuner, det beror på hur man valt att använda övriga verksamhetssystem. Ärende-id och hushålls-id måste matas in bl.a. för att spårbarhet ska kunna uppnås (alla frågor loggas så att det går att stickprovstesta i efterhand att frågorna verkligen ställs i legitima situationer). Läs mer om legala krav här (öppnas i nytt fönster).

Det finns några "snabbval" för att förenkla inmatningen.

Frågeperiodens datum matas in som ÅÅÅÅMMDD (alternativt som ÅÅMMDD, men då lägger applikationen automatiskt till sekelsiffrorna 20 först). Ifall Standardperiod är ikryssad beaktas inte Frågeperiod-datumen.

Personnummer/samordningsnummer matas in som ÅÅÅÅMMDDCCCC (alternativt som ÅÅMMDDCCCC, men då gissar applikationen automatiskt sekelsiffror - OBS! 100-åringar och äldre gissas alltså fel!). Upp till tio personer i ett hushåll kan anges. Skulle i något sällsynt fall fler behövas kan man ställa en förnyad fråga för de resterande.
(Samordningnummer innebär att 60 adderats till dagen.)

Visningsbild

När frågan formulerats överförs den direkt till de olika myndigheterna. Dessa har troligen varierande svarstider, upptid mm varför Multifråga skickar frågorna på samma gång och oberoende av varann. Svaren kan alltså ankomma allteftersom. Detta förlopp kan man följa i "trafikljus" uppe till höger.

I vänstermenyn visas med fet stil vilka svar som finns för en person genom, det är bara att klicka på lämpligt ställe. Triangelsymbolen gör att det går att veckla ihop eller veckla upp ett subträd.

För att se en lista över personens aktuella förmåner, klicka Visa Svar till vänster (för resp. myndighet).
I trädet till vänster får man dessutom överblick över vilka förmåner hos myndigheten som överhuvudtaget är möjliga.

Man kan byta vilken person som ska visas med hjälp av knapparna i raden upptill. Vald person utmärks med att personnumret visas i fetstil.

En knapp upptill i visningsfältet gör det möjligt att visa eller ej visa vänstermenyn. Detta kan vara till nytta ifall detaljerat myndighetsdata annars hamnar för långt till höger på bilden.

En knapp för utskrift finns. Denna startar webbläsarens utskriftsmeny. Där är det vanligen lämpligt att sedan välja liggande A4. Det kan också vara lämpligt att först ha valt att ej visa vänstermenyn (för att spara plats på bredden på papperet).

En knapp benämns Tillbaka. Den orsakar hopp till föregående visad bild i visningsfältet. Detta kan exempelvis vara behändigt ifall man gått in i en detaljerad sammanställning och därifrån klickat vidare till en viss förmåns detaljer. Tillbakahopp gör då att man kommer tillbaks till den plats där man var i sammanställningen.

För att formulera och skicka en ny fråga klickar man motsvarande i processbilden överst, eller på knappen Ny fråga.

Om utskrift

Det finns en Utskrifts-knapp på visningssidorna vilken drar igång webbläsarens utskriftsmeny. Där är det vanligen lämpligt att välja liggande A4, se nedan.
 
Allmänt sett kan utskrift från webbläsare ibland ge utmaningar, men här kommer tips om tillvägagångssätt:
 1. Menyrutan som kommer upp när man valt utskrift varierar tyvärr beroende på skrivarfabrikat och operativsystem, men följande brukar kunna hittas:
  • Välj lämplig skrivare.
  • Klicka på Inställningar, Preferences e.likn.
  • Vanligen är det sedan vettigast att välja liggande A4, Landscape etc. För vissa skrivarfabrikat görs detta genom att klicka på en papperssymbol.
  • Godkänn och skriv ut.
 2. Ifall det skulle bli problem med att text ändå huggs av, kan man alternativt när man högerklickat på bilden välja Förhandsgranska (Print Preview) istället. Med många webbläsarversioner finns det då möjlighet att i listen upptill välja Endast vald ram (Only the selected frame), liksom att klicka på en ikon för liggande format samt välja Anpassa storlek (Shrink to fit).)
(Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut från Multifråga!)
 
 
 

Specifikation

Förslaget som utgör bakgrundsspecifikation till Multifråga (funktionen kallades tidigare Multiklient)
finns tillgänglig här (pdf-fil, öppnas i nytt fönster). Dokumentet beskriver både nyttobakgrund, lagändringen och teknisk arkitektur.

Driftsinstruktion

Här finns länk till en checklista för driftuppsättning av Multifråga (pdf-fil, öppnas i nytt fönster) och här en länk till installationsanvisning för själva applikationen i ASP.NET.


 
 

                  www.sambruk.se